Skoči na vsebino

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


 1. S spletno stranjo www.prva-pomoc.si in spletnim prijavnim sistemom na tej strani upravlja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana,  matična številka: 5147662000, davčna številka: SI83784691.

   


 2. 2.1.
  Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani in spletnega prijavnega sistema Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Ljubljana za končne potrošnike obravnavajo delovanje spletnega prijavnega sistema na spletni strani www.prva-pomoc.si za končne uporabnike ter poslovni odnos med lastnikom spletne strani oz. spletnega prijavnega sistema kot ponudnikom oz. izvajalcem ter uporabniki oz. naročniki.

  2.2.
  Splošni pogoji poslovanja prav tako urejajo razmerje med uporabniki spletne strani izvajalca, ki ob uporabi funkcionalnosti spletnega mesta izrecno potrdijo strinjanje s splošnimi pogoji. Izvajalec lahko za uporabnike, ki potrdijo strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja, shranjuje osebne podatke in jih obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo RS. Izvajalec si pridržuje pravico, da kontaktne podatke uporabnikov uporablja izključno za informiranje, obveščanje o ponudbah, obnovitvenih izobraževanjih ali trženju storitev s področja prve pomoči, dokler uporabnik izrecno ne zahteva prekinitve obveščanja ali izbrisa osebnih podatkov.

   


 3. Splošni pogoji so del pogodbe o izvedbi izobraževanj za fizične in pravne osebe med izvajalcem, Rdečim križem Slovenije – Območnim združenjem Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec) in fizično ali pravno osebo, ki sprejme ponudbo izobraževanj izvajalca (v nadaljevanju naročnik).

   


 4. 4.1.
  Izvajalec izobraževanj, ki so predmet teh splošnih pogojev, je organizacija Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, Davčna številka SI 83784691, Matična številka 5147662000, Dejavnost po Q88.991 – Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij.

  4.2. 
  Kontaktni naslov za vprašanja je elektronski naslov izvajalca: prva.pomoc@rdecikrizljubljana.si.

   


 5. Tečaji in izpiti se izvajajo v skladu z vsakokrat veljavnim Pravilnikom o opravljanju tečajev in izpitov iz prve pomoči, ki ga sprejme Glavni odbor Rdečega križa Slovenije.

   


 6. 6.1.
  Prijava na tečaj je opravljena s klikom na gumb »Prijava« ali drug gumb, ki zaključi postopek prijave z uspešno potrditvijo prijave. Na tej podlagi izvajalec zabeleži naročilo in naročnika o tem tudi pisno obvesti po e-pošti na naslov, ki ga naročnik navede pri registraciji. S tem ko naročnik klikne na gumb »Prijava«, pošlje izvajalcu sprejem ponudbe za sklenitev pogodbe glede želene storitve s strani izvajalca, s čimer pride do sklenitve pogodbe glede določene storitve.

  6.2.
  Ne glede na predhodni odstavek se prijave lahko izvede tudi na drug način, ko je nedvomno potrjeno, da je prišlo do soglasja volj o izvedeni prijavi na tečaj pod dogovorjenimi oziroma ponujenimi pogoji.

  6.3.
  S klikom na gumb »Prijava« naročnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, na kar je ustrezno opozorjen ter z njimi v celoti soglaša.
  Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

   


 7. 7.1.
  S klikom na gumb »Prijava ali drugim potrdilom vpisa na tečaj in/ali izpit naročnik dovoljuje, da izvajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki naročnika  za obdobje kolikor je potrebno oziroma za neomejeno časovno obdobje s podatki, ki potrebujejo trajno hranjenje.

  7.2.
  Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po vsakokrat veljavnih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Naročnik lahko kadarkoli pisno ali po e-pošti zahteva, da izvajalec v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter naročnika o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na izvajalčeve stroške.

  7.3.
  S klikom na gumb »želim prejemati e-obvestila« se naročnik ob izbiri te opcije prijavlja tudi na obveščanje o aktualnostih RKS-OZ Ljubljana od katerega se lahko kadarkoli odjavi preko prva.pomoc@rdecikrizljubljana.si.

  7.4.
  Izvajalec si pridržuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video posnetkov, na katerih se v času izvedbe tečaja in izpita pojavlja naročnik, razen če naročnik tega izrecno ne dovoli.

   


 8. 8.1.
  Naročnik se ob prijavi in potrditvi ponudbe zaveže, da bo storitev plačal.

  8.2.
  O obveznosti za plačilo izbrane storitve izvajalec naročnika pravočasno obvesti po elektronski pošti. Plačilo storitve  mora naročnik poravnati z nakazilom na TRR izvajalca pred izvedbo storitve. Plačana storitev je pogoj za rezervacijo mesta.

  8.3.
  Plačilo je mogoče z: direktnim nakazilom na transakcijski račun na podlagi predračuna, plačilno ali kreditno kartico MasterCard ter Visa ter preko sistema Paypal.

  8.4.
  V primeru, da je zavezanec za plačilo tečaja registriran zavezanec za DDV  in o tem izvajalca vnaprej obvesti, se storitev poravna na podlagi naknadno izstavljenega računa.

  8.5.
  Izvajalec naročniku dostavi račun na e-poštni naslov ali na domač naslov/sedež podjetja. Na računu so razčlenjeni cena in vsi stroški v zvezi z udeležbo.

  8.6.
  Izvajalec račun izstavi po opravljenem nakazilu oziroma pri zavezancih za DDV po opravljeni storitvi, na zahtevo naročnika pa lahko predhodno izstavi avansni račun. V primeru izstavitve računa na zavezanca za plačilo DDV mora naročnik izvajalca o tem predhodno obvestiti.

   


 9. 9.1.
  Izvajalec je upravičen do plačila za storitev, glede katere je sklenjena pogodba, razen v primerih, ko naročnik pravočasno in na primeren način pisno obvesti izvajalca o odpovedi pogodbe iz utemeljenih razlogov. Odpoved najmanj 3 dni ali več, pred izvedbo naročene storitve, ki se sporoči pisno na prva.pomoc@rdecikrizljubljana.si, se šteje kot pravočasna in zanjo ni potrebno navajati razloga.

  Ob manj kot 3 dni pred izvedbo naročene storitve, je odpoved upoštevana samo ob navedbi utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog za odpoved pogodbe šteje nastanek dogodka, ki ga tečajnik ni mogel predvideti, kot je daljša nepredvidena bolezen (več kot 30 dni upravičene bolniške odsotnosti), smrt sorodnika v prvem kolenu ali nepričakovan nastanek službene obveznosti, ki vpliva na možnost obiskovanja tečaja ali opravljanja izpita ali podobno. Kot opravičljiv razlog v  vseh primerih lahko  šteje le le, če razlog po svoji vsebini neposredno onemogoča pristop na tečaj in izpit. O upravičenem razlogu mora naročnik izvajalcu predložiti pisno potrdilo oz. dokazilo.  O utemeljenosti razloga in njegovi izkazanosti odloča izvajalec.

  9.2.
  Odpoved mora biti dana nemudoma ob nastanku razloga oziroma takoj, ko je naročnik glede na okoliščine odpoved mogel podati.

  9.3.
  V primeru, da naročnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja ali se ga nenapovedano ne udeleži in o tem predhodno ne obvesti izvajalca, se šteje, da je storitev opravljena kot je bilo dogovorjeno, naročnik pa je dolžan poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

   


 10. 10.1.
  Naročnik ima pravico do odloga koriščenja plačane storitve kot predmet pogodbe sklenjene med izvajalcem in naročnikom v roku 6 mesecev od datuma plačila, kot to določa 14. člen Pravilnika o opravljanju tečajev in izpitov prve pomoči.

  10.2.
  Naročnik ima v času 6 mesečne veljavnosti in pravočasne odpovedi za že plačano (in neizkoriščeno) kotizacijo, pravico do povračila vplačanega zneska. Pravico uveljavlja z obrazcem za povračilo vplačanih sredstev, ki ga naslovi na e-naslov izvajalca, prva.pomoc@rdecikrizljubljana.si. Izvajalec postopek izpelje najkasneje v roku 14 dni oziroma v najkrajšem času od podane vloge in znesek vrne na transakcijski račun naročnika (v celoti ali neizkoriščen del, brez zaračunanih provizij). 


 11. 11.1.
  Za potrebe dogovorov med izvajalcem in naročnikom se kot »ura« uporablja učna ura, ki predstavlja 45 minut pedagoškega procesa.

  11.2.
  Vsi urniki in časovni razporedi, ki so določeni s strani izvajalca, so predmet razpoložljivosti predavateljskega osebja, razpoložljivosti prostorov v katerih potekajo tečaji in števila vpisanih tečajnikov.

  11.3.
  Redni tečaji praviloma potekajo celo leto. V času praznikov in dela prostih dni se tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je to posebej drugače določeno oziroma dogovorjeno.

  11.4.
  Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe urnika, naročnike pa je o tem dolžan predhodno obvestiti na kontakte, ki jih navedejo ob prijavi.

  11.5.
  V primeru manjšega števila prijavljenih si izvajalec pridržuje pravico do spremembe obsega tečaja ali odpovedi tečaja.

   


 12. 12.1.
  Izvajalec se zavezuje, da bo izobraževanje izvedeno strokovno, v številu ur, ki so predvidene za posamezni program in predstavljene v ponudbi naročniku.

  12.2.
  Izvajalec ne prevzema odgovornosti za primer, da naročnik oziroma tečajniki ne dosegajo določenih, s tečajem povezanih ciljev.


 13. 13.1.
  Pritožbe in pripombe v zvezi z izvedbo izobraževanja izvajalec sprejema v roku 24 ur po opravljeni storitvi.

  13.2.
  Pritožbe morajo biti podane v pisni obliki, obrazložene, podpisane ter poslane na e-naslov prva.pomoc@rdecikrizljubljana.si. Kasnejših ali nepopolnih pritožb in pripomb se ne upošteva.

  13.3.
  Izvajalec si pridržuje pravico da vse pripombe, pritožbe, reklamacije obravnava do 8 dni.

   


 14. Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe Pogojev brez predhodnega obvestila, bodisi v obliki neposrednih sprememb teh pogojev, bodisi s sprejetjem dodatnih aktov. Vsakršna sprememba ali dopolnitev teh Pogojev je veljavna le v pisni obliki.

   

 15.  
  Splošni pogoji stopijo v veljavo s 01.05.2022 in veljajo do spremembe.